Banner.jpg

二○二三年十二月十二日起發售非本地郵品

二〇二三年十二月十二日

由二○二三年十二月十二日上午九時正起,香港郵政網上購物坊“郵購網” (shopthrupost.hongkongpost.hk) 、尖沙咀郵政局及沙田中央郵政局將發售由中國郵政、澳門郵電、列支敦士登郵政和英國皇家郵政發行的精選集郵品。上述集郵品亦會於同日上午十時正起在郵政總局(郵趣廊)發售。


有關非本地郵品之初始供應情況,請按此了解更多。


各款產品的詳細資料、售價和每名顧客限購數量如下:

  • 「一帶一路」倡議提出十周年 [中國郵政]

    • 小版張(CH00211)

     小版張(CH00211)

     售價: HK$ 20

     銷售限額:

     5 張

  • 共建「一帶一路」倡議十周年 [澳門郵電]

    • 郵票小型張 (MA00743)

     郵票小型張 (MA00743)

     售價: HK$ 15

     銷售限額:

     5 張

  • 歡慶 [澳門郵電]

    • 郵票一套兩枚 (MA00744)

     郵票一套兩枚 (MA00744)

     售價: HK$ 10

     銷售限額:

     5 套

  • 飛歷奇誕辰一百周年 [澳門郵電]

    • 郵票一套兩枚 (MA00745)

     郵票一套兩枚 (MA00745)

     售價: HK$ 10

     銷售限額:

     5 套

    • 郵票小型張 (MA00746)

     郵票小型張 (MA00746)

     售價: HK$ 20

     銷售限額:

     5 張

  • 聖誕節 [列支敦士登郵政]

    • 郵票一套四枚 (LI00176)

     郵票一套四枚 (LI00176)

     售價: HK$ 70

     銷售限額:

     5 套

    • 已蓋銷首日封連郵票 (LI00177)

     已蓋銷首日封連郵票 (LI00177)

     售價: HK$ 80

     銷售限額:

     5個

  • 哈利波特 [英國皇家郵政]

    • 郵票一套十枚 (BR00495)

     郵票一套十枚 (BR00495)

     售價: HK$ 140

     銷售限額:

     2 套

    • 套摺(善) (BR00496)

     套摺(善) (BR00496)

     售價: HK$ 160

     銷售限額:

     2 套

    • 套摺(惡) (BR00497)

     套摺(惡) (BR00497)

     售價: HK$ 160

     銷售限額:

     2 套

    • 套摺(全套) (BR00498)

     套摺(全套) (BR00498)

     售價: HK$ 250

     銷售限額:

     2 套

    • 已蓋銷首日封連郵票 (BR00499)

     已蓋銷首日封連郵票 (BR00499)

     售價: HK$ 190

     銷售限額:

     2個

  • 2023聖誕節 [英國皇家郵政]

    • 套摺 (BR00500)

     套摺 (BR00500)

     售價: HK$ 110

     銷售限額:

     5 套

  • 銷售到期日: 二〇二四年六月十一日